Garantiitingimused

Üldsätted

 • Borealis Eesti OÜ teostab kõikidele müüdud seadmetele (edaspidi Seadmed) garantiiremonti.
 • Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta alates Seadme ostmise kuupäevast.

Vastutus ja garantii

 • Garantii sisaldab remonte ja tootmisdefektidega osade väljavahetamist.
 • Garantii kehtib juhul, kui Seadet on regulaarselt hooldatud vastavalt tootja poolt antud juhistele. Soovituslik Seadme hooldussagedus on 1–2 korda aastas sõltuvalt seadme kasutuse sagedusest ning keskkonnatingimustest.
 • Garantii kehtib juhul, kui Seadmel olevaid seerianumbreid pole muudetud ning Seade pole lahti võetud.
 • Garantii sisaldab väljasõidu tasu juhul, kui Seade on kohapeale installeeritud või kinnitatud.

Garantii ei hõlma rikkeid, mis on põhjustatud:

 • Seadme ümberpaigutamisest ja muudest juhuslikest kahjustustest
 • Seadme hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest ja kasutamisest ning ülekoormamisest
 • Seadme paigaldus- ja kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest

Garantii ei kehti:

 • Kui Seadet on remontinud selleks volitamata isik või hooldusfirma
 • Borealis Eesti OÜ sõltumatutel põhjustel (vandalismid, äike, vesi, tulekahju, pingemuutused vooluvõrgus,elektrostaatika, lühised, jms)

Garantii ei sisalda:

 • Seadme töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist
 • Seadme puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist

Meetmed rikke ilmnemisel

 • Rikke ilmnemisel garantiiajal peab Tellija viivitamatult teavitama rikkest Borealis Eesti OÜ-d. Teatada tuleb, millise tootega on tegemist (toote mudel, seerianumber), rikke iseloom võimalikult täpselt ning olukord, mille puhul rike ilmnes.
 • Pärast garantiiaja möödumist ei saa viidata garantiiajal teatatud rikkele, kui seda pole kirjalikult fikseeritud. Ebaselgetes olukordades peab klient alati seoses remonditöödega ennekõike nõu pidama Borealis Eesti OÜ garantii ulatuse, võimaliku remontimiskohustuse ja selle üle, kas Seadet saab remontida kasutuskohal või hooldustöökojas.