Privaatsustingimused

Isikuandmete kaitse tingimused

Käesolevad isikuandmete kaitse tingimused on koostatud eesmärgiga kaitsta Borealis Eesti OÜ (edaspidi Borealis) endiste, praeguste ja tulevaste Klientide privaatsust.
Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Kliendiandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.
Borealise tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.
Meie jaoks on väga tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus.

1. MÕISTED

1.1. Klient – füüsiline isik, kes soovib kaupu osta, kes on kaupade ostu sooritanud või kes kasutab pakutavaid garantii- ja remonditeenuseid.
1.2. Kliendi isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmed on nt kliendiandmed nagu nimi, sugu, vanus, isikukood, e-posti aadress, elukohaandmed, telefoninumber, pangandusandmed, sissetulek, fotod ja videod.
1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav igasugune toiming sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine jne.
1.4. Vastutav töötleja – Borealis Eesti OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev osaühing, registrikood 11100242, asukoht Valukoja 8/1, Tallinn, Harju maakond, 11415, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@borealis.ee ja telefoninumber +372 56 252 411.
1.5. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid isikuandmete töötleja nimel.

2. Töötlemise põhimõtted
Borealis peab Kliendi isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ja tagab kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.
2.1. Töötlemine on seaduslik, õiglane ja Kliendile läbipaistev;
2.2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
2.3. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;
2.4. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning rakendatakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
2.5. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Klienti tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
2.6. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
 
 
3. Töötlemise eesmärgid
Borealis töötleb Kliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Borealis töötleb isikuandmeid, mis on Kliendi poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud nõusolekuga.
Isikuandmed võivad sisaldada: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), e-posti aadress, tarnimise viis, kauba eest tasumisel kasutatud makseviis ja ostetud kaubad ning teenused ja nende maksumus.
Borealis töötleb Kliendi isikuandmeid:
3.1. Kliendiga müügiesindustes ja veebipoes müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks ning arvete väljastamiseks ja Kliendile saatmiseks töödeldakse järgnevaid andmeid:
Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kasutatud makseviis, ostetud kaubad ja teenused ning nende maksumus, tarnimise viis;
3.2. Kliendi poolt tarbijakrediidi taotlemiseks. Borealis töötleb Kliendi poolt esitatud järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks Kliendi esitatud isikuandmeid. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks ning järelmaksu lepingu täitmisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus mahus edastame krediidiandjale lisaks punktis 3.1 välja toodud isikuandmetele veel järgmised Kliendi isikuandmeid:
Kliendi isikukood, dokumendi number, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta (sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus), eluaseme liik, esimese sissemaksu suurus, sobiv tagasimakse kuupäev, sobiv lepingu pikkus, ligikaudne kuumakse, kogumispensioni registrisse päringu tegemise nõusolek, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta tarbijakrediidi (järelmaksu) taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt.

3.3. Borealisest soetatud Kauba tarnimiseks ja kohaletoimetamiseks.
Kui Klient valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi, pakipoe või kullerteenuse, on Borealisel õigus edastada vastava teenuse osutajale Kliendi isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Kliendini toimetamiseks;
3.4. Kliendile tema sõlmitud või sõlmitava müügilepingu täitmisega või Kliendi poolt esitatud hinna- või tooteinfo päringutega seotud teadete saatmiseks ning kirjavahetuseks Kliendiga töödeldakse punktis 3.1 välja toodud andmeid;
3.6. Kliendi teenindamiseks Kliendi seadmete hoolduse käigus garantii- ja remondiprotseduuride raames töödeldakse punktis 3.1 välja toodud andmeid;
3.7. Borealise müügiesindustes Kauba kindlustamise või garantiiperioodi pikendamisega seotud sertifikaatide väljastamiseks töödeldakse punktis 3.1 välja toodud andmeid;
3.8. Borealis on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 
 
4. Säilitamise põhimõtted
Borealis säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.
4.1. Juhul kui Borealis soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Borealis isikuandmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav.
5. Kliendi õigused
5.1. Õigus tutvuda enda andmetega.
5.2. Õigus andmete parandamisele.
5.3. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
5.4. Andmete ülekandmise õigus.
5.5. Õigus andmete kustutamisele.
5.6. Õigus esitada vastuväiteid.
Borealis vastab Kliendi taotlustele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka. Borealis teavitab Klienti igast taolisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui Klient esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral elektrooniliselt, kui Klient ei taotle teisiti. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
6. Turvalisus
Borealis rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juhul kui Klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas Isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume Kliendil võimalusel Borealist koheselt sellisest juhtumist teavitada.
6.1. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Borealisele kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil andmekaitse@borealis.ee
6.2. Borealis töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, garantii- ja remondiprotseduuride käigus teeninduse tagamiseks ning veebipoe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Borealis võib kasutada Kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
6.3. Borealis ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kliendi eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui müügitingimustes on sätestatud selline õigus.
7. Kehtivus ja muudatused
7.1. Isikuandmete kaitse tingimused on Klientidele kättesaadavad Borealise kodulehel ja müügiesindustes.
7.2. Borealisel on õigus Isikuandmete kaitse tingimusi igal ajal ühepoolselt ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Klienti muudatustest Borealise kodulehe kaudu ja/või e-posti teel.
8. Kontaktandmed
Küsimustega mis on seotud käesoleva Isikuandmete kaitse tingimustega, palume võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@borealis.ee
Viimane Isikuandmete kaitse tingimuste uuendus on tehtud 23.11.2018.